საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

კომპიუტერული ტესტირების სისტემა

მაგისტრანტების საყურადღებოდ !

ქვემოთ ჩამოთვლილ საგნებში კომპიუტერული ტესტირება ჩატარდება

სტუ-ს I კორპუსის I სართულზე არსებულ კომპიუტერულ ცენტრში.

მისამართი: კოსტავას 72, სტუ-ს I კორპუსი, I სართული (შესასვლელი ხილიანის ქუჩის მხრიდან)


ტესტის ნიმუშის დასაწერად გამოიყენეთ:
მომხმარებლის სახელი (User Name):master ან თქვენი პირადი ნომერი (მაგ:01234567890)
პაროლი (Password):master ან თქვენი პირადი ნომერი (მაგ:01234567890)
გამოცდის დროს თან უნდა იქონიოთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი !

 

    გამოტოვე კურსები