სასწავლო კურსის მიზანს წარმოადგენს სტუდენტებს შეასწავლოს მუშაობა მკაცრად ობიექტზე ორიენტირებულ გარემოში. ჩამოუყალიბოს მის წინაშე დასმული ამოცანის ობიექტზე ორიენტირებული აბსტრაქციის გამოყენებით დანახვის უნარი. შეასწავლოს პროგრამირების ენა - Java-ს საფუძვლები.